Nákupný košík

Obsah košíka
Váš košík je prázdny

REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci
a Kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného
reklamačného poriadku.

7.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej
stránke Predajcu www.liptakova.sk. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje,
že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol
riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno
reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho z
elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho a je platný pre všetky obchodné
prípady.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje
sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod.
nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a
začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Živnosť
výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To
znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

7.6 Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe.

7.7 Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. nepár, chýbajúca
časť, množstvo a pod. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru,
ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu
alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a
ošetrovania /podľa Návodu na používanie a ošetrovanie/ a na mechanické poškodenie.

7.8 Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru
vrátane príslušenstva a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol vydaný) a dokladom
o zaplatení.

7.9 Ak tovar vykazuje chyby, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu / osobne, písomne, mailom/
v mieste podnikania, na adrese Monika Liptáková, 91304 Chocholná-Velčice 284, email:
obchod@liptakova.sk tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár Predávajúcemu.

7.10 Kupujúcemu sa odporúča reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho hneď po zistení bez
zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších chýb, inak Kupujúcemu môže
zaniknúť právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.11 Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku za nový výrobok.

7.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie písomne. Ak je
reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného
odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva tovaru
- uplynutím záručnej doby,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami

uvedenými v dokumentácii /návod/, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
- poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- na chyby, o ktorých bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o
ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.14 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.15 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými
alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

7.16 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu
dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie,
dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.