Nákupný košík

Obsah košíka
Váš košík je prázdny

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky internetového rodinného obchodu www.liptakova.sk , ktorý spravuje :

Monika Liptáková
Chocholná  284
913 04  Chocholná-Velčice

IČO: 40 817 741
DIČ: 1032424173
Neplatiteľ DPH

Č.účtu: 2300403302/8330    IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302

Registrácia: Obvodný úrad v Trenčíne, č. 309-18753

I. ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej  medzi predávajúcim, ktorým je:

Monika Liptáková, 913 04 Chocholná 284, IČO: 40 817 741, DIČ: 1032424173

ďalej len Predávajúci

a

Kupujúcim.

1.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami pre internetový obchod www.liptakova.sk , a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb), Obchodného zákonníka (Zákon č.513/1991 Zb), O ochrane spotrebiteľa (Zákon č.250/2007 Z.z.), O elektronickom obchode (Zákon č. 22/2004 Z.z.), O ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (Zákon č. 102/2014 Z.z.) a O ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z.), všetko v znení neskorších právnych predpisov

1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej  stránke Predávajúceho www.liptakova.sk

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Nákup v internetovom obchode prebieha on-line vložením vybraného tovaru do nákupného košíka, pričom k ukončeniu a odoslaniu elektronickej objednávky je potrebné postupovať v štyroch postupných krokoch: nákupný košík, doprava a platba, zhrnutie a odoslanie.

Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho /uvedenú v objednávke/ e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.4 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.) žiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky – písomne alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu v určenej lehote nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu, vrátane obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri  uzatváraní kúpnej zmluvy.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov na internetovej  stránke Predávajúceho.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2 obchodných podmienok, platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2 Kúpnou cenou za tovar sa rozumie cena, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.liptakova.sk v čase odoslania objednávky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3.3 Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke a to:
a)    dobierkou
b)    prevodom/vkladom na účet

3.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, dodací list a v niektorých prípadoch aj ako záručný list.

3.5 V kúpnej cene podľa bodu 3.2 Obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cenové podmienky dopravy tovaru sú uvedené v čl. V – Podmienky dodania a prevzatia tovaru.

3.6 V prípade ak Predávajúci nemôže z nejakého dôvodu zabezpečiť dodanie tovaru,  a Kupujúci už vykonal úhradu kúpnej ceny vopred, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 5 pracovných dní od oznámenia Kupujúcemu, a to na účet, ktorý zašle kupujúci e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

IV. DODACIA LEHOTA

4.1 Termín dodávky tovaru je do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4.2 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Kupujúci o tejto skutočnosti ihneď informovaný a Predávajúci  mu následne oznámi náhradný termín dodania.

V. PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA TOVARU

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby v celej  SR:

Platba vopred na účet - osobný odber

( č. účtu: 2300403302/8330 )                0,00 EUR

Výdajné miesto: 913 04 Chocholná 284, Po - Pia 9,00 - 15,00, alebo podľa dohody.

Platba vopred na účet č.: 2300403302/8330
Slovenská pošta, balík 2. tr.  
do 2 kg        -                2,80 EUR
do 5 kg        -                3,20 EUR
do 10 kg      -                4,00 EUR
do 15 kg      -                6,90 EUR

Dobierka – Slovenská pošta, balík II. tr.
do 2 kg        -                3,90 EUR
do 5 kg        -                4,30 EUR
do 10 kg      -                5,10 EUR

Platba vopred na účet č. : 2300403302/8330
UPS - kuriérna služba
do 15 kg      -               6,00 EUR

Dobierka -  UPS – kuriérna služba 
do 15 kg      -               7,00 EUR

Pri objednávke tovaru nad 200,- EUR prepravné služby má Kupujúci zdarma - znáša  ich Predávajúci.
Dodávka tovaru a poplatky do zahraničia  budú  dohodnuté individuálne.
Dodávka tovaru, ktorý je nadrozmerný, neskladný, krehký, nad 15 kg, bude dohodnutá individuálne podľa bodu 2.4 Obchodných podmienok.

5.3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku iba v deň 1. kontaktovania Predávajúceho s Kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom.

6.2 Kupujúci  je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6.3 Tovar  nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim.

6.4 Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.5 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar za službu, vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Poplatky za prepravné služby sa nevracajú.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.7 V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

6.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

VII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci a Kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

7.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Predajcu www.liptakova.sk. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho z elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady.

7.4 Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod. nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

7.5 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Živnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

7.6 Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe.

7.7 Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. nepár, chýbajúca časť, množstvo a pod. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania /podľa Návodu na používanie a ošetrovanie/ a na mechanické poškodenie.

7.8 Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol vydaný) a dokladom o zaplatení.

7.9 Ak tovar vykazuje chyby, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu / osobne, písomne, mailom/ v mieste podnikania, na adrese Monika Liptáková, 91304 Chocholná-Velčice 284, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár Predávajúcemu.

7.10 Kupujúcemu sa odporúča reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho hneď po zistení bez zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších chýb, inak Kupujúcemu môže zaniknúť právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

7.11 Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.12 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie písomne. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva  tovaru
- uplynutím záručnej doby,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii /návod/, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
- poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- na chyby, o ktorých bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.14 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.15 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

7.16 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2 Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou

alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a,  ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

8.4 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.5 Kupujúci pri  odoslaní objednávky môže vyjadriť svoj súhlas s tým, že Predávajúci  mu môže zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách Predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8.6 Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim.

8.7 Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho tretej strane - dopravcovi je nevyhnutné, aby dopravca mohol tovar doručiť. Dopravca je oprávnený spracovávať osobné údaje len na účely doručenia tovaru.

8.8 Osoba mladšia ako 16 rokov môže v obchode www.liptakova.sk, nakupovať, iba ak pošle mailom súhlas zákonného zástupcu (rodič, poručník).


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.2 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

9.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku  č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

9.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.7 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. mája 2018.


Monika Liptáková